Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ZZP

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht overeenkomst tussen Skygarden care , gevestigd op Cornelis van Alkemadestraar 49, 1065AB Amsterdam, KVK71339167 ,BTW: NL002524280B20, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en Opdrachtgever, waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing verklaard voor zover hiervan niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen in het kader van de/een opdracht van door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

1.3 De toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever, hierna gezamenlijk te noemen: Partijen, zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel als mogelijk in acht worden genomen.

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2 – Geen werkgeversgezag

2.1 Partijen wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

2.2 Partijen beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.

2.3 Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestemden zoals bedoeld in artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655) buiten toepassing te laten en daartoe een overeenkomst van opdracht op te stellen en te ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.

2.4 Opdrachtnemer aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

2.5 Opdrachtnemer deelt zelfstandig zijn werkzaamheden in. Voor zover dat voor de opdracht uitvoering nodig is vindt afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor uitvoering van de werkzaamheden volgt Opdrachtnemer zoveel mogelijk de arbeidstijden van Opdrachtgever.

2.6 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij verricht deze werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

2.7 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

 

Artikel 3 – Offertes, aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij hierin een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

3.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief: BTW, andere heffingen van overheidswege en te maken kosten zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst van opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 – Duur, uitvoeringstermijn, risico-overgang, prijsverhoging, uitvoering en wijziging

4.1 De opdrachtovereenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 Als voor de uitvoering van werkzaamheden of voor de levering van diensten of zaken een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever de Opdracht-nemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Opdrachtnemer alsnog een redelijke uitvoeringstermijn wordt geboden.

4.3 Opdrachtnemer zal de opdrachtovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der techniek, kennis en wetenschap.

4.4 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.5 Indien door Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden voor de opdracht werkzaamheden worden verricht bij of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie dan zorgt Opdrachtgever kosteloos voor de in faciliteiten.

4.6 Opdrachtnemer mag de overeenkomst van opdracht in verschillende fasen uitvoeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk factureren.

4.7 Indien de opdrachtovereenkomst in fasen wordt uitgevoerd dan kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.8 Opdrachtgever zorgt voor de tijdige verstrekking van alle gegevens waarvan Opdracht-nemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt dan heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.9 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing hiervan overgaan. Indien de overeenkomst van opdracht, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd wat betreft het bedrag, de termijn, de omvang en de kwaliteit en/of de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel mogelijk vooraf opgaaf doen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs, termijn, omvang en kwaliteit van uitvoering.

4.10 Indien de overeenkomst van opdracht wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van Opdrachtnemer en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst van opdracht op te zeggen of te annuleren.

4.11 Zonder daarmee in gebreke te komen kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben bijvoorbeeld voor de te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.12 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaat.

4.13 Indien Partijen een vast honorarium of vaste prijs overeenkomen dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4.14 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst van opdracht meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst van opdracht, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst van opdracht door een schriftelijke verklaring te ontbinden tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de overeenkomst van opdracht op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren.

 

Artikel 5 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

5.1 Opdrachtnemer kan nakoming van verplichtingen opschorten of de overeenkomst van opdracht ontbinden indien: - Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst van opdracht de Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal of kan nakomen;

- door vertraging door Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer verlangd kan worden dat hij de overeenkomst van opdracht tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

5.2 Opdrachtnemer is voorts bevoegd de overeenkomst van opdracht te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst van opdracht in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

5.3 Indien de overeenkomst van opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

5.4 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding van overeenkomst van opdracht overgaat is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.5 Indien ontbinding van overeenkomst van opdracht aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5. 6 Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding van de overeenkomst van opdracht rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst van opdracht terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.7 Indien de overeenkomst van opdracht tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, dan zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging van de overeenkomst van opdracht aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is dan gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen.

5.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, dan staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst van opdracht terstond en met directe ingang op te zeggen of te annuleren, zonder enige verplichting voor Opdrachtnemer tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5.9 Indien Opdrachtgever een geplaatste bestelling of opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat hierover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst van opdracht verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

6.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan acht (8) weken dan is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst van opdracht te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6.4 Als Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is dan gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 7 – Betaling en incassokosten

7.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Opdrachtnemer mag periodiek factureren.

7.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is deze van rechtswege in verzuim en is deze de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.3 Opdrachtnemer mag de door Opdrachtgever gedane betalingen laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan zonder daardoor in verzuim te komen een aanbod tot betaling weigeren indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet tevens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.5 Indien Opdrachtgever in gebreke is of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het volgens de overeenkomst van opdracht door Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

8.2 Het door Opdrachtnemer geleverde dat ingevolge bovengenoemde lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt mag niet worden doorverkocht en mag niet als betaalmiddel worden gebruikt door Opdrachtgever. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op andere wijze te bezwaren.

8.3 Opdrachtgever dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.

8.4 Als Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen dan geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Artikel 9 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

9.1 De door Opdrachtnemer te leveren diensten en zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. De in dit artikel genoemde garantie is uitsluitend van toepassing op diensten en zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan aldaar geschikt is. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen.

9.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes (6) maanden na levering tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een advies of zaak betreft die door een derde werd geleverd dan is de garantie beperkt tot de door de producent hiervan verstrekte garantie.

9.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen als een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud, door de Opdrachtgever of derden van, of door wijzigingen door Opdrachtgever of derden zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer aan, de door Opdrachtnemer geleverde diensten en/of zaken. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.

9.4 Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat dit hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen vier (4) weken na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen in ieder geval uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen een klacht of gebrek te (laten) onderzoeken.

9.5 Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde diensten en zaken en al hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven.

9.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan in bovenvermelde leden 1 t/m 5 dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.7 Indien vaststaat dat een geleverde dienst of zaak gebrekkig is en dit tijdig is gereclameerd dan zal Opdrachtnemer deze binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan of een vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen.

9.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten voor Opdrachtnemer, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

9.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

9.10 Voor advies diensten wordt uitsluitend een inspanningsverplichting gegeven. Een resultaatverplichting voor advies diensten is derhalve niet van toepassing.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de totale overeenkomst van opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar.

10.5 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, zijnde: - redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

- redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de opdrachtovereenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

 

Artikel 11 Vrijwaring

11.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

11.2 Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden om Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

11.3 Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen bij eventuele aanspraken door derden dan is Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomsrechten en wet- en regelgeving.

12.2 Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van de opdrachtovereenkomst van aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken indien hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

13.2 De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.

13.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in goed onderling overleg op te lossen.

Cornelis van alkemadestraat 49, Mob. +31 630312900, rania.skygardencare@gmail.com IBAN: NL92 ABNA 0573 7759 23 , KvK no71339167, NL002524280B20

GET IN 
TOUCH

SKYGARDEN CARE
Rania Siona

E  rania@skygardencare.com 

T +31 63 03 12 900

KVK 71339167

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now